Co zrobiliśmy w 2012 roku

1.

Nowa struktura MSW

MSWiA zostało podzielone na dwa nowe ministerstwa – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW). Ministrem spraw wewnętrznych został Jacek Cichocki.

Struktura MSW została zorganizowana według nowej koncepcji, której istotą jest podział resortu na cztery piony, z wyraźnie określonymi zadaniami oraz cywilnym nadzorem poszczególnych wiceministrów nad ich wykonaniem.

Zadania te są realizowane przez departamenty MSW oraz służby i instytucje podległe Ministerstwu.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Nadzór nad Policją i Biurem Ochrony Rządu - podsekretarz stanu Michał Deskur

Ratownictwo i działania przeciwpożarowe

Nadzór nad Państwową Strażą Pożarną - podsekretarz stanu Stanisław Rakoczy

Polityka migracyjna i ochrona granic

Nadzór nad Strażą Graniczną oraz Urzędem ds. Cudzoziemców - sekretarz stanu Piotr Stachańczyk

Zabezpieczenie rejestrów i ewidencja ludności

Podsekretarz stanu Roman Dmowski

2.

Zmiany w służbach mundurowych

Podstawą reformy emerytur mundurowych oraz zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy były dwie przyczyny: prognozy demograficzne, wskazujące na wydłużanie średniej długości życia i starzenie się naszego społeczeństwa oraz racjonalizacja wydatków budżetowych.

Reforma emerytur

Zmiana systemu emerytalnego dotyczy wyłącznie nowych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, którzy po raz pierwszy wstąpią do służby po 1 stycznia 2013 roku. Reforma nie będzie dotyczyła funkcjonariuszy już pełniących służbę.

Istotą reformy jest wydłużenie okresu służby tak, aby prawo do emerytury nabywał funkcjonariusz, który spełnia łącznie dwa warunki: odbył 25 lat służby oraz osiągnął 55 rok życia. Do niego należeć będzie wybór najbardziej korzystnego okresu 10 lat służby, stanowiącego podstawę do wyliczenia przyszłej emerytury.

Ważnym elementem systemu emerytalnego jest także utrzymanie odrębnego systemu zaopatrzeniowego, co stanowi uznanie szczególnego charakteru służby pełnionej przez funkcjonariuszy.

Reforma zwolnień lekarskich

Funkcjonariusze otrzymają na zwolnieniu lekarskim 80% uposażenia za okres choroby, która nie ma związku ze służbą, a także z tytułu opieki nad dzieckiem lub nad innym członkiem rodziny. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy zastępują chorych kolegów, wykonując za nich zadania służbowe.

Podwyżka o 300 zł

Funkcjonariusze wszystkich służb podległych MSW otrzymali podwyżki uposażeń o 300 zł.

3.

Zabezpieczenie turnieju EURO 2012

Turniej finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej był największym przedsięwzięciem w historii wolnej Polski, w które zaangażowane były nasze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dzięki ich pracy wszyscy uczestnicy EURO 2012 – zarówno goście, jak i mieszkańcy – mogli czuć się w Polsce bezpiecznie.

Nowa jakość we współpracy służb

Pięcioletni okres ćwiczeń i szkoleń policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy BOR stworzył nową jakość we współpracy służb, które efektywnie współdziałały na rzecz bezpieczeństwa podczas Mistrzostw.

Współpraca z policjami innych państw

Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia turnieju EURO 2012 była współpraca ze służbami policyjnymi innych państw. Z kibicami współpracowało na stadionach i w Strefach Kibica 61 spottersów z dziesięciu państw (z Czech, Chorwacji, Rosji, Anglii, Niemiec, Danii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Włoch). 101 funkcjonariuszy policji z innych państw współuczestniczyło w zabezpieczaniu przejazdów i pobytu kibiców z zagranicy. 23 oficerów łącznikowych z obcych państw, a także z Europolu i Interpolu, zapewniało wymianę informacji z polskimi policjantami.

Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie

Otwarte w lutym 2012 roku Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie było głównym ośrodkiem koordynacji działań służb. W Legionowie podejmowano decyzje i wymieniano informacje (w tym międzynarodowe) o prowadzonych w całym kraju operacjach zabezpieczających. Przez całą dobę pracowali tam przedstawiciele wszystkich polskich i zagranicznych służb oraz instytucji zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa. Zdobyte przy tej okazji doświadczenia będą wykorzystywane podczas organizacji kolejnych wielkich imprez masowych.

Goście z zagranicy

W okresie trwania EURO 2012 granicę Polski przekroczyło około 2 mln osób. Na granicy wewnętrznej strefy Schengen tymczasowo przywrócono kontrolę. Działania te nie spowodowały utrudnień w ruchu drogowym ani opóźnień w ruchu kolejowym. Na granicy polsko-ukraińskiej służby graniczne i celne obu państw prowadziły wspólne odprawy. Dla kibiców i gości turnieju otwarto tzw. „zielone EURO-korytarze”, dzięki którym został skrócony czas odprawy. W działania Straży Granicznej zaangażowanych było także 95 przedstawicieli służb granicznych z krajów Unii Europejskiej oraz 10 obserwatorów z Chorwacji, Rosji i Ukrainy.

Rekord w Strefach Kibica

Podczas całych Mistrzostw w Strefach Kibica w Polsce mecze obejrzała rekordowa liczba ponad 3 mln fanów piłki nożnej. Cztery lata wcześniej, podczas EURO 2008 w Austrii w Strefach Kibica bawiło się 1,2 mln osób.

4.

Polityka migracyjna

Coraz większe zainteresowanie cudzoziemców naszym krajem oraz sytuacja na rynku pracy stworzyły potrzebę opracowania pierwszej, całościowej polityki migracyjnej. Przyjęte kierunki działania obejmują z jednej strony przeciwdziałanie nielegalnej imigracji z drugiej strony integrację i udzielanie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

Przyjęcie programu polityki migracyjnej

Dokument "Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania", który został przyjęty w lipcu bieżącego roku, w sposób całościowy odnosi się do kwestii wzmacniania systemu prawnego i instytucjonalnego w sferze zarządzania migracjami. W dokumencie rekomenduje się między innymi: uproszczenie obowiązujących przepisów, podnoszenie kwalifikacji urzędników i osób pracujących z cudzoziemcami oraz zorganizowanie systemu pomocy prawnej.

Abolicja

Od 1 stycznia do 2 lipca 2012 roku cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce nielegalnie mieli możliwość zalegalizowania pobytu. Abolicja została przeprowadzona już po raz trzeci w ciągu ostatnich kilku lat. O szansę zalegalizowania pobytu w naszym kraju ubiegało się ponad 9,5 tys. osób - prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach.

5.

Poszukiwania
osób zaginionych

W ubiegłym roku Policja odnotowała blisko 16 tys. zgłoszeń o osobach zaginionych, w tym ponad 4 tys. dzieci. W celu usprawnienia poszukiwań, został ustanowiony tryb postępowania w przypadku porwań rodzicielskich. Ustalono również procedurę zlecania przez Policję wykonania badania DNA osoby zaginionej oraz osób o nieznanej tożsamości.

POBIERZ DOKUMENTY pdf

Poszukiwanie osób zaginionych nowym priorytetem Policji

Jednym z głównych kierunków działań Policji w 2012 roku były działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych. W lipcu Komendant Główny Policji wydał zarządzenie określające szczegółowy tryb postępowania funkcjonariuszy Policji w przypadku prowadzenia spraw dotyczących poszukiwań osób zaginionych.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych

Na początku 2013 roku

w strukturach Komendy Głównej Policji zacznie działać Centrum, które będzie koordynować działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych.

Baza danych DNA osób zaginionych

W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi prowadzono prace nad wprowadzeniem, przy najbliższej nowelizacji ustawy o Policji, zapisów dotyczących tworzenia bazy danych DNA osób zaginionych.

System Child Alert

Dzięki dobrej współpracy MSW, Policji i Fundacji ITAKA zatwierdzono koncepcję wdrożenia w Polsce systemu Child Alert. Rozwiązanie to, działające m.in. w 11 krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, pozwala na natychmiastowe rozpowszechnianie w mediach elektronicznych informacji o zaginięciu dziecka. W sierpniu 2012 roku Komisja Europejska przyznała polskiej Policji na realizację tego projektu blisko 100 tys. euro.

6.

Otwarte
Ministerstwo

Podstawą działania MSW jest otwartość na współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz promowanie zaangażowania obywatelskiego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Powołano Wydział Edukacji Publicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, którego celem jest koordynowanie wspólnych działań III Sektora i MSW.

Minister Jacek Cichocki wielokrotnie uczestniczył w konferencjach, dyskusjach, panelach, spotykając się z przedstawicielami organizacji pozarządowych takich jak: Fundacja Dzieci Niczyje, ITAKA, La Strada, Niebieska Linia, organizacje harcerskie, GOPR, TOPR, WOPR i innymi.

Noc Muzeów

Symbolicznym rozpoczęciem polityki otwartości był udział MSW w Nocy Muzeów. Było to pierwsze „otwarcie się” na obywateli. Ministerstwo odwiedziło prawie 1000 osób. Można było zrobić sobie zdjęcie w gabinecie szefa MSW i porozmawiać z ministrem.